Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Vandaag de dag is het voor kleinere gemeenten niet makkelijk om al hun taken waar te maken. Morgen zal dit met de afbouw van de provincies in het achterhoofd nog moeilijker worden. Hierbij komt dat meer en meer verantwoordelijkheden van Vlaanderen naar de gemeenten worden overgedragen. Dat juichen we toe, maar tegelijkertijd gaat dit gepaard met het afbouwen van de financiële middelen waarover we kunnen beschikken.

Op dit moment zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode twee financieel gezonde gemeenten met elk een goede dienstverlening en degelijke infrastructuur. Dit moeten we echter niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen garanderen. Daarom hebben we Idea Consult aangesteld om de voor- en nadelen van een fusie te onderzoeken. Lees het onderzoeksrapport hier.
Wat blijkt? Een fusie leidt met zekerheid tot meer schaal, meer personeel, meer middelen en een groter netwerk. Die extra capaciteit kan winst opleveren voor de dienstverlening, de organisatie en de financiën. Kortom, voordelen voor u. Hoe die dienstverlening, organisatie en financiën er zullen uitzien, weten van vandaag nog niet. We werken erg hard achter de schermen om Oudsbergen klaar te maken voor de toekomst.

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn gelijkaardige en gelijkwaardige partners. Van alle omliggende gemeenten zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode op verschillende vlakken een goede match: de gemeenten en hun inwoners hebben een erg vergelijkbaar profiel. Bovendien vormen de gemeenten samen een mooi geografisch geheel.

Dit is een onderdeel van de voorbereiding van de nieuwe gemeente. De bestaande samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd zodat er een keuze gemaakt kan worden.

Ja, de namen van de deelgemeenten blijven behouden en zullen niet verdwijnen.

Van 27 oktober 2016 tot en met 14 februari 2017 kon men via de fusiewebsite en antwoordstroken nieuwe gemeentenamen voorstellen. Dit leverde 859 inzendingen op, waarvan 547 unieke namen.

Op 22 maart 2017 verzamelde een volksjury van 46 inwoners in den Ichter in Opglabbeek. In deze volksjury waren de verschillende adviesraden en heemkringen vertegenwoordigd. De andere zetels werden door lottrekking ingevuld, waarbij voor een gelijkmatige verdeling van de verschillende gemeenten en leeftijdscategorieën werd gezorgd. Deze volksjury selecteerde de vier beste namen uit alle inzendingen. Nadien openen de stembussen en kon er via de fusiewebsite, in de gemeentehuizen, in de bibliotheken en op papier gestemd worden. Enkel inwoners ouder dan 12 jaar konden stemmen.

Op dinsdag 9 mei 2017 werd de winnaar bekendgemaakt: 62,7 procent van de stemmen ging naar de naam Oudsbergen.

Ja, op 26 juni 2017 hebben beide gemeenteraden de vrijwillige fusie definitief goedgekeurd. Op 28 november 2016 werd de fusie al principieel goedgekeurd. Op 1 januari 2019 ziet Oudsbergen het levenslicht.

Adressen

Omdat de postcodes behouden blijven, is het strikt genomen niet noodzakelijk om (bijna) identieke straatnamen te wijzigen. De hulpdiensten vragen wel om uit veiligheidsoverwegingen dubbele straatnamen te vermijden. Daarom hebben beide gemeentebesturen ervoor gekozen om bij dubbele straatnamen de naam van de straat met het minste woningen te veranderen.

De veertig nieuwe straatnamen zijn:

Meeuwen-Gruitrode Opglabbeek

Huidige naam

Nieuwe naam

Huidige naam

Nieuwe naam

Bosstraat

Boskantstraat

Akkerstraat

Pleinstraat

Dwarsstraat

Valkstraat

Asterstraat

Lavendelstraat

Fazantstraat

Reigerstraat

Begoniastraat

Korenbloemstraat

Groenstraat

Harmoniestraat

Bergstraat

Oude Bergstraat

Heerstraat

Stienersweg

Bremstraat

Hooiweg

Heidestraat

Heideveldstraat

Broekkantstraat

Broekstraat

Hoekstraat

Beunisstraat

Dennenstraat

Woudstraat

Hoevestraat

Kriekenbergstraat

Dorpsstraat

Centrumstraat

Kievitsstraat

Vlinderstraat

Heikantstraat

Heiderbosstraat

Kortestraat

Kleinestraat

Kapelstraat

Gildenstraat

Kruisstraat

Poortstraat

Krokusstraat

Lotusstraat

Leeuwerikstraat

Vogelzangstraat

Kuilenweg

Groenskuilweg

Lijsterstraat

Wulpstraat

Merelstraat

Sijsjesstraat

Molenstraat

Dorpermolenstraat

Ophovenstraat

Ophovenbosstraat

Rozenstraat

Klaprozenstraat

Postweg

Lemmensweg

Weg naar As

Oudsbergerweg

Tulpenstraat

Jasmijnstraat

Weg naar Opoeteren

Kasteelstraat

Veldstraat

Driehoekstraat

Weg naar Zwartberg

Weg naar Opglabbeek

Verbindingsweg

Kleine Beekstraat

Zijstraat

Cannersstraat

Weg naar Bree

Weg naar Gruitrode

 

 

Zandstraat

Kiezelstraat

 

 

Zavelweg

Wildbroekstraat

De postcodes 3670 voor Meeuwen-Gruitrode en 3660 voor Opglabbeek blijven behouden. Voor Oudsbergen gelden dus de postcode 3660 en 3670.

De nieuwe gemeentenaam en de nieuwe straatnamen mogen vanaf 1 januari 2019 gebruikt worden.

Bpost zal de briefwisseling van de betrokken bewoners en firma’s gedurende vier maanden gratis blijven bezorgen op het gewijzigd adres, ook al is de briefwisseling geadresseerd op de oude naam of nummer. U kunt deze doorzending zelf verlengen in het postkantoor voor een periode van vier tot maximum 24 maanden. Per 4 maanden kost dit 24,95 euro.

Zo’n 2000 instanties gebruiken het rijksregister voor hun adresgegevens. Die gegevens worden automatisch aangepast. Deze instanties worden automatisch op de hoogte gebracht:

 • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,...
 • sociale zekerheidsinstellingen
 • ziekenfonds of mutualiteit
 • kassen voor jaarlijkse vakantie
 • fondsen voor bestaanszekerheid
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.

De Vlaamse overheid zal  een aantal instanties verwittigen:

 • elektriciteits- en aardgasleveranciers;
 • telefoonmaatschappij;
 • banken
 • verzekeringen

Toch zijn er nog een aantal instanties die u best zelf verwittigt:

 • uw werkgever;
 • uw elektriciteits- en aardgasleveranciers;
 • uw telefoonmaatschappij;
 • uw bank(en);
 • uw verzekeringsmaatschappij;
 • de kranten en tijdschriften waarop u geabonneerd bent;
 • uw huisarts;
 • het centrale dierenbestand, als uw hond of kat een chip heeft);
 • verenigingen waarvan u lid bent;
 • winkels waar u een klantenkaart hebt;
 • websites waar u uw adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop);
 • Watermaatschappij De Watergroep (vroegere VMW);
 • uw garagist;

In samenwerking met Bpost biedt het gemeentebestuur adreskaartjes die u daarvoor kunt gebruiken. Die kaartjes worden opgestuurd naar alle gezinnen waarvan het adres wijzigt. Het gemeentebestuur maakt een overzicht van alle straatnamen die wijzigen en hun nieuwe namen en bezorgt dit overzicht aan zoveel mogelijk organisaties. Als uw straatnaam wijzigt, bezorgt Bpost gedurende drie maanden de foutief geadresseerde post op het nieuwe adres.

Het nieuwe adres mag nog niet gebruikt worden. De wijzigingen gaan pas in 2019 in.

Bpost zal de briefwisseling van de betrokken bewoners en firma’s gedurende drie maanden gratis blijven bezorgen op het gewijzigd adres, ook al is de briefwisseling geadresseerd op de oude naam of nummer.

Dienstverlening

Al bij de aankondiging van het fusieonderzoek werd benadrukt dat beide gemeentehuizen behouden blijven. Het uitgangspunt is om de bestaande dienstverlening minstens te behouden.

Ja, al bij de aankondiging van het fusieonderzoek werd benadrukt dat beide gemeentehuizen behouden blijven. Het uitgangspunt is om de bestaande dienstverlening minstens te behouden.

Financieel

Vlaanderen moedigt vrijwillige fusies aan met een schuldovername van 500 euro per inwoner. Dit betekent dat Oudsbergen voor meer dan 11 miljoen euro aan leningen mag overdragen aan de Vlaamse overheid.

De belastingtarieven van Oudsbergen zijn nog niet vastgelegd. Dat is een opdracht voor het nieuwe gemeentebestuur dat in oktober 2018 verkozen wordt.

Ondernemingen

Als de straatnaam niet wijzigt, moeten ondernemingen geen melding maken in het Belgisch Staatsblad. Als de straatnaam wel wijzigt, moet ondernemingen wel melding maken. Zie verder.
Ondernemingen moeten hun adreswijziging aangeven bij het ondernemingsloket en hun BTW-kantoor, het sociaal verzekeringsfonds en RSZ verwittigen en de kruispuntbank op de hoogte stellen.

Bepaalde gegevens uit het Rijksregister worden automatisch verwerkt in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo wordt het domicilieadres, wat ook het adres van de maatschappelijke zetel van een onderneming-natuurlijk persoon is, opgehaald uit het Rijksregister. Bij ondernemingen-natuurlijk persoon wordt het maatschappelijk adres dus automatisch bijgewerkt.

Wat betreft ondernemingen-rechtspersonen (o.a. vennootschappen) is er geen koppeling. Voor ondernemingenrechtspersoon is wel een gratis wijziging mogelijk. Zo kunnen vennootschappen zich wenden tot de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met een verklaring van de gemeente om de vereiste statutenwijziging, door de verandering van het adres van de maatschappelijke zetel, kosteloos te laten publiceren. De griffie zal het adres in de KBO aanpassen.

De adressen van de vestigingseenheden van een onderneming kan de onderneming zelf kosteloos wijzigen via de Private Search-Self Service. 

Het is ook mogelijk de aanpassing te laten doorvoeren bij een erkend ondernemingsloket (kosteloos mits verklaring van de gemeente).

Als de straatnaam niet wijzigt, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente en hoeven de ondernemingen en verenigingen geen aparte melding meer te maken van een adreswijziging aan het Belgisch Staatsblad.
De diensten van het Belgisch Staatsblad passen op basis van het samenvoegingsdecreet de databanken aan zodat de gebruikers geen hinder ondervinden van een wijziging van de postcode of een nieuwe naam van de gemeente.
Ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam wijzigt door een fusie, moeten wel een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad.
Het Belgisch Staatsblad voert dit gratis door als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs). Dit geldt enkel voor de publicatie van de opgelegde adreswijzigingen. Als bedrijven of verenigingen nog bijkomende wijzigingen vermelden (ontslag, benoeming, ...), gebeurt de publicatie niet gratis.
De formulieren m.b.t. de adreswijziging kan u hier raadplegen: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm.
Voor meer informatie kunt u terecht bij info.staatsblad@just.fgov.be  – tel. 0800 98 809

Papieren en attesten

Nee, een stedenbouwkundige vergunning wordt gekoppeld aan de kadastrale gegevens van het perceelnummer en niet aan het adres. Het openbaar onderzoek loopt gewoon verder.

Nee, de geboorteakte wordt niet aangepast. De geboorteplaats Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek zal dus op uw identiteitskaart blijven staan.

Nee. Adreswijzigingen worden niet meer aangebracht op het inschrijvingsbewijs van voertuigen. De controlediensten gebruiken een online databank om het adres te controleren en negeren de info op het inschrijvingsbewijs.

Nee. Op het paspoort wordt geen adres vermeld. Het is dus ook niet nodig om een nieuw paspoort aan te vragen.

Nee. Op het rijbewijs wordt geen adres vermeld. Het is dus ook niet nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Nee, u moet geen nieuwe identiteitskaart of KidsID kopen. Na 1 januari 2019 moeten alle inwoners van Oudsbergen wel naar één van de gemeentehuizen komen, zodat we de informatie op de chip van de identiteitskaart kunnen aanpassen. Daarover ontvangen alle inwoners nog informatie, om deze wijzigingen vlot te laten verlopen.

Personeel

Nee. Er is decretaal voorzien dat bij een fusie het statuut van alle gemeentelijk en OCMW-personeel gegarandeerd blijft. Uiteraard zal er een nieuw organogram worden uitgewerkt.

Politiek

Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen wordt bepaald op basis van het inwoneraantal. Op dit moment telt Meeuwen-Gruitrode 23 gemeenteraadsleden en Opglabbeek 21. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 worden er 27 gemeenteraadsleden van Oudsbergen verkozen. Het totale aantal gemeenteraadsleden daalt dus van 44 naar 27.

Deze 27 gemeenteraadsleden zullen de burgemeester en de schepenen voordragen. In totaal bestaat dit college dan uit maximum 9 leden. Dat kunnen er dus ook minder zijn. Op dit moment bestaan beide colleges uit zes leden, terwijl het op basis van het inwonersaantal uit zeven leden mag bestaan.

Net zoals in alle andere Vlaamse gemeenten vinden er op 14 oktober 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek worden die samen georganiseerd. De verschillende partijen komen op met lijsten voor het volledige grondgebied van Oudsbergen. Inwoners van Meeuwen-Gruitrode kunnen dus stemmen op kandidaten die in Opglabbeek wonen, en omgekeerd.

De verkozen gemeenteraadsleden zullen dan een burgemeester en schepenen aanduiden.

Net zoals in alle andere Vlaamse gemeenten vinden er op 14 oktober 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek worden die samen georganiseerd. De verschillende partijen komen op met lijsten voor het volledige grondgebied van Oudsbergen. Inwoners van Meeuwen-Gruitrode kunnen dus stemmen op kandidaten die in Opglabbeek wonen, en omgekeerd.

De verkozen gemeenteraadsleden zullen dan een burgemeester en schepenen aanduiden.

Veiligheid

De politiezones MidLim en Noord-Limburg zijn intussen gefuseerd tot de politiezone Carma. Deze politiezone omvat negen gemeenten: As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal.

De gesprekken met de brandweerzones zijn nog lopende.

 

Verenigingen

Als de straatnaam niet wijzigt, moeten verenigingen geen melding maken in het Belgisch Staatsblad. Als de straatnaam wel wijzigt, moet dat wel.

Nee, verenigingen moeten niet fuseren. Dat kunnen en willen we niet verplichten. Als verenigingen dat wensen, kunnen ze natuurlijk wel samenwerken.

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hebben allebei een bloeiend verenigingsleven dat ze ondersteunen met subsidies. Deze subsidiemogelijkheden moeten op elkaar afgestemd worden. De nieuwe reglementen zullen in 2019 door de nieuwe gemeenteraad goedgekeurd worden.

Nog een vraag?